Povrat i reklamacija

Materijalni nedostaci na proizvodima

IMPERIA d.o.o. (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isto odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Kad se nakon primitka stvari od strane Korisnika pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Korisnik je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od 5 dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obaveza, sve u skladu s pravilima Zakona o obveznim odnosima:

  • uklanjanje nedostatka
  • predaja drugog proizvoda bez nedostatka
  • sniženje cijene

 

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu  IMPERIA D.O.O., Vogošćanskih odreda 92 - 94, 71320, Vogošća  ili na adresu e-pošte info@imperiaclothing.ba.

Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektronskom poštom, mole se potrošači da navedu tačne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku  (pošta ili e-mail) najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Korisnik će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je Opštinski sud. Ukoliko potrošač prihvata Opšte uslove poslovanja, isti prihvata i sve druge uslove navedene na web stranici www.imperiaclothing.ba te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici.

Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Opštih uvjeta poslovanja moli se da ne koristi web stranicu i ne ulazi u proces kupoprodaje.

 

Reklamacije

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog iznosa tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Ukoliko reklamacija i inicijacija povrata robe nije uzrokovana greškom prodavatelja, prodavatelj ukoliko biva ranije obavješten o tome i prihvati povrat nije dužan snositi trošove dostavne službe. 

Ukoliko je reklamacija uvažena a povrat robe iziskuje dodatne troškove koji su rezultat potrošačeva izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji koristi prodavatelj - prodavatelj nije dužan snositi troškove razlike u cijeni.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.